หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมเสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รับเงินผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)     2