หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รับเงินผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลบ้านไร่ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2